FAQ

Totes les donacions realitzades en euros es destinen a la Fundació Síndrome d’Usher. La Fundació Síndrome d’Usher és una organització sense ànim de lucre degudament inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Els donants que facilitin les dades necessàries al formulari per a la certificació corresponent sempre podran beneficiar-se de la deducció fiscal corresponent quan presentin la seva declaració de impostos a Espanya.

Beneficis fiscals: Els beneficis fiscals estan previstos a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

Persones físiques – Deducció de la quota de l’IRPF (amb un límit del 10 % sobre la base imposable)

  • Fins a 150 €, deducció del 80 %.
  • Import addicional a partir de 150 €, deducció del 35 %.
  • Import addicional a partir de 150 €, quan en el exercici i en els dos anys anteriors s’hagin fet donacions per import igual o superior a la mateixa entitat, deducció del 40 %.

Persones jurídiques – Deducció de la quota de l’IS (amb un límit del 10 % sobre la base imposable)

  • Qualsevol quantitat, deducció del 35 %.
  • Quan s’hagi realitzat durant els dos exercicis fiscals anteriors donacions per import igual o superior a la mateixa entitat, deducció del 40 %.

ALTRES FORMES D’APORTACIÓ.

  • Convenis de col·laboració (Article 25) Quan una empresa signa un conveni de col·laboració empresarial per activitats d’interès general, la quantitat donada es considera una despesa deduïble de la base imposable de l’Impost de Societats, sense límit de quantitat. Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes es poden aplicar en les liquidacions dels períodes impositius posteriors. És una activitat no subjecta a IVA i permet la comunicació de l’acord segons s’estipuli en el conveni.
  • Contractes de Patrocini (Article 6). Les ajudes econòmiques realitzades a una entitat no lucrativa en virtut d’aquests contractes (definits a l’article 24 de la Llei 34/1998 general de publicitat), seran considerades despesa deduïble de la base imposable de l’Impost de Societats, sense límit de quantitat. És una activitat subjecta a IVA per considerar-se prestació de serveis, deduïble íntegrament per l’empresa excepte en casos especials.

The shortcode is missing a valid Donation Form ID attribute.